گروه مهندسین تتا

پروژه اجرایی گروه مهندسین تتا


نام پروژه : پروژه مهندسین تتا

سال انجام کار: پاییز 99

نوع سیستم تهویه : چیلر اسکرو

کاربری سیستم: خانگی

وضعیت پروژه : در حال انجام

برند: رایکول

 

پروژه اجرایی گروه مهندسین تتا


نام پروژه : پروژه مهندسین تتا

سال انجام کار: پاییز 99

نوع سیستم تهویه : چیلر اسکرو

کاربری سیستم: خانگی

وضعیت پروژه : در حال انجام

برند: رایکول

 

پروژه اجرایی گروه مهندسین تتا


نام پروژه : پروژه مهندسین تتا

سال انجام کار: پاییز 99

نوع سیستم تهویه : چیلر اسکرو

کاربری سیستم: خانگی

وضعیت پروژه : در حال انجام

برند: رایکول